FAQ  |   inschrijven  |  

Richtlijnen

Inschrijven | Inschrijfgeld | Woningpublicaties | Reageren | Resultaat | Nultredenwoningen | Woningweigeringen | Inkomentabel | Verlenging | Passend toewijzen  Inkomentoets  | Opschorten inschrijving

Inschrijven
als woningzoekende

Wilt u in aanmerking komen voor een sociale huurwoning van de aangesloten woningcorporaties met een huurprijs tot € 710,68 (norm 2016) per maand in Maastricht en Mergelland (Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, Valkenburg ad Geul en Vaals), dan is het nodig om u in te schrijven bij Woningburo. Inschrijven kan als u 18 jaar of ouder bent en beschikt over een geldige verblijfstitel in Nederland.

Een belangrijk uitgangspunt is dat betaalbare huurwoningen zoveel mogelijk terecht komen bij huishoudens die gelet op hun inkomen hierop aangewezen zijn. Inschrijving heeft zin bij een huishoudinkomen tot en met € 39.875- (norm 2016) per jaar. Heeft u een hoger inkomen, maar verwacht u een inkomensterugval, dan kan het ook zinvol zijn om u in te schrijven. Houd er rekening mee dat woningcorporaties nog maar beperkt sociale huurwoningen mogen verhuren aan huishoudens met een hoger inkomen.  <<<

Inschrijfgeld

Een inschrijving bij het Woningburo kost eenmalig € 32. Betaling is mogelijk via iDEAL of een eenmalige machtiging. Voor studerenden in Maastricht die ook ingeschreven staan bij het Kamerburo is het mogelijk om zich tegen een tarief van € 25 in te schrijven. Deze mogelijkheid bestaat alleen bij inschrijving via het internet. <<<

Woningpublicaties

Vrijwel elke week kunt u op de volgende manieren kennis nemen van nieuw woningaanbod:

 • via de website www.woningburo.net met in de regel elke woensdag nieuw woningaanbod;
 • door het afhalen van een overzicht met nieuw woningaanbod bij een van de woningcorporaties;
 • door gebruik maken van een computer in de ontvangsthal bij een van de woningcorporaties.

Na inschrijving is het de bedoeling, dat u op een door u gewenst moment zelf gaat reageren op het gepubliceerde woningaanbod. U kunt zelf kiezen uit het aanbod beschikbare huurwoningen. Bij de gepubliceerde woningen worden meestal voorwaarden gesteld aan de gezinssamenstelling of het inkomen. Alleen reacties van huishoudens die voldoen aan de gestelde voorwaarden worden in behandeling genomen. De benodigde inschrijfduur bedraagt meestal meerdere jaren. <<<

Reageren

Indien u een gewenste beschikbare woning heeft gevonden, dan kunt u uw reactie vastleggen. Om te kunnen reageren op onze internetsite moet u ingelogd zijn. Per week kunt u maximaal op drie woningen reageren.

Na de verwerking van alle reacties sorteert de computer een kandidatenlijst van alle goede reacties op de aangegeven volgorde. De volgorde die van toepassing is, staat bij elke woning vermeld. De volgorde kan bepaald worden door de inschrijfduur of via loting. De verhuurder biedt vervolgens de woning aan op volgorde van de gesorteerde kandidatenlijst. Behoudens zwaarwegende redenen (bijvoorbeeld bij huurschuld) wordt hierna overgegaan tot verhuur. Voordat het officiële woningaanbod wordt gedaan, wordt u meestal door de verhuurder uitgenodigd voor een intakegesprek. <<<

Resultaat

Meestal de dag na sluiting van de reactietermijn is op 'mijn woningburo' op deze site te zien op welke plaats u bent geëindigd met uw woningreacties. Ook kunt u steeds een overzicht vinden met recentelijk verhuurde woningen. Zo krijgt u een beeld van de benodigde inschrijfduur. <<<

Nultredenwoningen

Woningen die traploos, rolstoeltoegankelijk of volledig rolstoelgeschikt zijn worden regelmatig aangeboden als zogenaamde nultredenwoning.

De woningen, die duidelijk herkenbaar zijn aan hun pictogram, zijn speciaal bedoeld voor mensen die via de gemeente een verhuisadvies hebben ontvangen voor een aangepaste of aanpasbare woning. Woningzoekenden met een verhuisadvies komen met voorrang in aanmerking voor deze woningen. Hiervoor is het wel nodig om het verhuisadvies te laten registreren bij het Woningburo. Over dit onderwerp kunt u extra informatie krijgen bij het Woningburo.

Behalve dat voor deze doelgroep een speciale voorrangsregeling bestaat, wordt ook een uitzondering gemaakt voor bepaalde voorwaarden, waardoor woningzoekenden met een verhuisadvies toch kunnen reageren indien niet voldaan wordt aan sommige voorwaarden. Wat betreft de relatie tussen huur en inkomen moeten woningcorporaties echter sinds 2016 passend toewijzen. Voor huishoudens die afhankelijk zijn van huurtoeslag geldt dan een maximale huurgrens. Lees ook verderop op deze pagina de informatie over passend toewijzen. <<<

Woningweigeringen 

Het komt vaak voor dat woningzoekenden niet weloverwogen reageren op beschikbare huurwoningen. Aangezien de verhuurders ervan uitgaan, dat alle reacties weloverwogen zijn ingediend, leidt dit wel eens tot ongewenste woningaanbiedingen en tot onnodige vertraging voor mensen die de woning wel graag willen huren. Weigeren kan, maar het is natuurlijk beter om alleen te reageren op daadwerkelijk gewenste woningen. Bekijk dus voordat u reageert alle informatie over de woning en de ligging. <<<

Passend toewijzen

Door gewijzigde wetgeving moeten woningcorporaties bij een bepaald huishoudinkomen rekening houden met maximale huurgrenzen. Deze zogenaamde maatregel 'passend toewijzen'  heeft gevolgen als u:

 • alleenstaand ben en een inkomen tot €22.100, dan mag u alleen nog maar reageren op woningen met een huur tot €586,69 en niet op duurdere woningen
 • een tweepersoonshuishouden bent en een inkomen heeft tot €30.000, dan mag u alleen nog maar reageren op woningen met een huur tot €586,69 en niet op duurdere woningen
 • een drie of meer persoonshuishouden bent en een inkomen heeft tot €30.000, dan mag u alleen nog maar reageren op woningen met een huur tot €628,77 en niet op duurdere woningen
 • Jongeren tot 23 jaar die in aanmerking willen komen voor huurtoeslag, mogen een woning huren tot €409,92.

Heeft u een hoger inkomen tot €39.875 dan kunt u alleen in uitzonderingsgevallen nog reageren op kleine woningen met een huur onder €586,69 of grote woningen onder €628,77. <<<


Inkomentabel 2016

Elke inschrijving wordt ingedeeld in een inkomengroep. De tabel hieronder geeft de indeling van de inkomengroepen per 18 mei 2016. De inkomengroepen worden gebruikt om bij de gepubliceerde sociale huurwoningen aan te  geven met welk inkomen gereageerd kan worden op welke woning. <<<

Leeftijd

Pers

Inkomensgroep

1

2

3

4

5

6

<65

1

€22.100
of minder

 

€22.101 t/m €28.000

€28.001 t/m
€35.739

€35.740 t/m €39.874

Vanaf €39.875

2

€30.000
of minder

 

 

€30.001 t/m €35.739

€35.740 t/m €39.874

Vanaf €39.875

3+

 

€30.000 of minder

 

€30.001 t/m €35.739

€35.740 t/m €39.874

Vanaf €39.875

65+

1

€22.100 of minder

 

€22.101 t/m €28.000

€28.001 t/m €35.739

€35.740 t/m €39.874

Vanaf €39.875

2

€30.050 of minder

 

 

€30.051 t/m €35.739

€35.740 t/m €39.874

Vanaf €39.875

3+

 

€30.050 of minder

 

€30.051 t/m €35.739

€35.740 t/m €39.874

Vanaf €39.875

 

 


Verlenging

Tot 12 december 2016 was het nodig om uw inschrijving jaarlijks te verlengen. Door aankomende veranderingen is dit voorlopig niet meer nodig. Ingeschreven woningzoekenden ontvangen persoonlijk bericht zodra het weer nodig is om de inschrijving te verlengen.   <<<

Inkomentoets

Corporaties zijn wettelijk verplicht om uw inkomensgegevens te controleren, voordat u een woning krijgt toegewezen. Wanneer u wordt uitgenodigd voor een intakegesprek, vragen veel corporaties u om een inkomensverklaring van de Belastingdienst mee te nemen. Een inkomensverklaring over het voorgaande belastingjaar kunt u aanvragen bij de Belastingdienst (telefoon 0800-0543). Heeft u geen inkomen, vraag dan toch een inkomensverklaring aan. Vergeet niet om ook een inkomensverklaring voor uw eventuele partner en/of huisgenoten aan te vragen. Voor inwonende kinderen hoeft u geen inkomensverklaring aan te vragen, ook niet als ze meerderjarig zijn. Het kan ook zijn dat corporaties zullen vragen om andere aanvullende inkomensgegevens.  <<<

Opschorten inschrijving

De inschrijving als woningzoekende kan worden opgeschort door het opvoeren van een blokkade. Redenen voor een dergelijke blokkade kunnen zijn:

 • indien sprake is van een financiële vordering bij een van de woningcorporaties;
 • indien er een redelijk vermoeden bestaat dat de woningzoekende moeilijk plaatsbaar is en een onderzoek moet uitwijzen of en onder welke voorwaarden verhuur van een huurwoning mogelijk is;
 • indien sprake is van een opgelegde sanctie voortvloeiende uit het convenant hennepteelt;
 • indien de woningzoekende eerder bij een woningcorporatie een huurovereenkomst heeft gehad die is ontbonden wegens wanprestatie.

Tijdens een blokkade kan de ingeschreven woningzoekende niet reageren op woningpublicaties en kan geen beroep worden gedaan op een urgentieregeling. <<<


Het woningburo is een samenwerking van de woningcorporaties Maasvallei, Woonpunt en Servatius.
Sitemap  |  Disclaimer